!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือด โดยมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปฉีดพ่นหมอกควันบริเวณรอบบ้านของท่าน และถ้าการฉีดพ่นหมอกควันสร้างความเดือดร้อน หรือ ความรำคาญ ก็ขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

03 ก.ค. 66