!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ถึงผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินเบียยังชีพเอง (เทศบาลฯไม่ได้เป็นผู้โอนให้แล้ว) จึงทำให้เบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของแต่ละคน ไม่เกินภายในวันที่ 10 ของเดือนนั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :