โครงการจัดอบรมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลฯร่วมกัน

19 ต.ค. 59

โครงการจัดอบรมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลฯร่วมกัน