โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2555

26 มี.ค. 55

    เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ได้จัดโดรงการทัศนศึกษาดูงานให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ประจำปี  2555