โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ

30 ส.ค. 59

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย

บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ