โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 – 8 กันยายน 2556

09 ก.ย. 56

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 – 8 กันยายน 2556