โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2555

06 เม.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ได้จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ระหว่างวันที่  2 – 6  เมษายน  2555  ณ  จังหวัดกระบี่