โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 15 ก.พ. 2555

15 ก.พ. 55

 กองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการพาน้องท่องโลกกว้าง  ประจำปี  2555  โดยได้นำน้องๆพร้อมผู้ปกครองไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ของสัตว์นานาชนิด  ณ  สวนสัตว์นครราชสีมา   เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2555