โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับสมดุลชีวิตยุค 4.0 (ด้วยดนตรี กีฬา และความรัก) วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

14 ก.พ. 62