โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

20 ธ.ค. 58

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา