โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2555

09 ก.ค. 55

   เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน  ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอระหว่างวันที่  7-8  กรกฎาคม  2555  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง  ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจอารมณ์  สังคมและครอบคลุม 6 มิติ  คือ  ศีลธรรม  การดำรงชีวิต  สังคม  วิชาการ  อาชีพและนันทนาการเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพเด็ก  และเยาวชนในชุมชนของแต่ละชุมชน  โดยการปลูกฝังให้รู้จักการไหว้ผู้ใหญ่

รู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำงานบ้าน  เช่น  ปัดกวาดถูบ้าน  ซักผ้า  พับจัดเสื้อผ้าและเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  การทำความสะอาดล้างห้องน้ำ