โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

27 ก.ย. 61

นายมาโนช  มะลิขาว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผู้ปกครองเด็กนักเรียนฯ ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ