โครงการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2555

16 ก.ค. 55

 เทศบาลตำบลขามทะเลสอโดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  แห่งที่  2  ได้จัดโครงการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฎราชกุมาร

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  รอบ  60  พรรษา

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ระหว่างวันที่  14-15  กรกฎาคม  2555