โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2557

25 เม.ย. 57

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2557