โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำปี 2555

27 ก.ค. 55

 เทศบาลตำบลขามทะเลสอโดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ร่วมกับชุมทั้ง  8  ชุมชน ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  รอบ  60  พรรษา  ในการพัฒนาทำความสะอาดสาธารณสถาน  หมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฎราชกุมาร  ระหว่างวันที่  23 – 27  กรกฎาคม  2555