โครงการ เสริมสร้างความรักความสามัคคี โดยปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 19 – 24 มิถุนายน 2557

25 มิ.ย. 57

โครงการ เสริมสร้างความรักความสามัคคี โดยปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 19 – 24 มิถุนายน 2557