โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หลังจากนั้น ไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯ

23 พ.ค. 62