โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หลักสูตร การทำเครื่องหอมสมุนไพร โดยโรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา และพิธีปิดโครงการฯพร้อมพิธีรับมอบสัมฤทธิบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

19 มี.ค. 64