ประกาศฯเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ พร้อมแท่นทำความสะอาดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลฯ บ้านหนองขุ่น (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด)

27 ส.ค. 64