ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล.1 ชั้น บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด)

03 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :