พิธีทำบุญอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามทะเลสอแห่งใหม่

29 ธ.ค. 57

พิธีทำบุญอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามทะเลสอแห่งใหม่