การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 109 เกินว่า 1 แห่ง)

12 ก.ย. 58