การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 100 กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

12 ก.ย. 58