การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบฯ ข้อ 115 (2) เกี่ยวกับรายการสัญชาติ

12 ก.ย. 58