การขอแจ้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 6)

05 ก.ย. 61