การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน,นอกบ้าน) ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น

05 ก.ย. 61