ประวัติความเป็นมา

วัตถุประสงค์      เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่ว ๆ ไปของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

องค์ประกอบ     ประกอบด้วยสภาพทั่วไป  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ) 

   1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   2. ด้านเศรษฐกิจ  

   3. ด้านสังคม

   4. ด้านการเมืองการบริหารประกอบด้วย

1.สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลขามทะเลสอ  กิ่งอำเภอขามทะเลสอ
ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2506  เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอ
กิ่งอำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอขึ้น  เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น
มีพื้นที่ 5.18  ตารางกิโลเมตร
ต่อมา  ปี พ.ศ.2542  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116  ตอนที่ 9  ก  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2542  เป็นต้นไป

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นพื้นที่ชุมชนที่ผังเมืองรวมได้กำหนดให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยมีนักธุรกิจเข้ามาประกอบธุรกิจสร้างบ้านจัดสรร  และที่ดินจัดสรรหลายโครงการ  โดยที่ตั้งของเทศบาลอยู่ในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 22 กิโลเมตร

พื้นที่ มีพื้นที่  5.18  ตารางกิโลเมตร หรือ 3,243  ไร่  50  ตารางวา หรือประมาณร้อยละ 2.59  ของพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ  (อำเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ  200  ตารางกิโลเมตร)  หรือประมาณร้อยละ 0.025 ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 20,493.9  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ                            ติดต่อกับ              อบต.ขามทะเลสอ
ทิศใต้                                 ติดต่อกับ               อบต.ขามทะเลสอ
ทิศตะวันออก                      ติดต่อกับ              บ้านโคกแฝก ,อบต.ขามทะเลสอ
ทิศตะวันตก                        ติดต่อกับ              บ้านน้ำฉ่า , อบต.โป่งแดง ,อบต.ขามทะเลสอ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :