ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

นายมาโนช มะลิขาว

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

081-7309586

รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

นายวรพรชัย ชาญสูงเนิน

รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

061-2698251

รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

นายธิติกร สุระพินิจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

081-7900093

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

นางสาวกัลยา มะลิขาว

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

062-1975389

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

นายธนพล ปราณีตพลกรัง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

098-2635987