ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

นายมาโนช มะลิขาว

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

รองนายกเทศมนตรี

นายวรพรชัย ชาญสูงเนิน

รองนายกเทศมนตรี

ตำบลขามทะเลสอ

รองนายกเทศมนตรี

นายธิติกร สุระพินิจ

รองนายกเทศมนตรี

ตำบลขามทะเลสอ

เลขานุการ

นางสาวกัลยา มะลิขาว

เลขานุการ

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ที่ปรึกษา

นายธนพล ปราณีตพลกรัง

ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ