ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ก.พ. 67