ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

15 พ.ย. 66