สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

15 ก.ค. 63