สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

23 ก.ค. 64