กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

17 พ.ค. 64

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท  ในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  แต่ส่วนกลางก็จะควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นน  นอกจากจะทำให้เทศบาลตำบล ขามทะเลสอมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิ์ภาพ  ยังสร้างความเชื่อถือให้องค์กร  สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ