นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ คณะวิทยากรจิตอาสา 904 คณะวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

03 ก.ค. 63