พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

23 ต.ค. 61