วิสัยทัศน์/พันธกิจ

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนดี                   ชีวีไร้โรคา
ปลอดยาเสพติด          เศรษฐกิจดี
ประเพณีนิยม              ชื่นชมกีฬา
การศึกษาก้าวหน้า     พัฒนาแบบยั่งยืน

2. พันธกิจ

2.1 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
2.2 การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
2.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
2.5 การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
2.6 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
2.7 การจัดให้มีการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.8 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

3.1 ดำเนินการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
3.3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
3.4 ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
3.5 ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3.6 ประชาชนมีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
3.7 ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการจัดการด้าน การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.8 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ