สมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายถนอม กอสูงเนิน

ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

094-6459635

รองประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายสมปอง อนุตรวิชา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

098-8450973

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายเฉลิม บูรณะโภคา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

085-7626684

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายนภดล ไกลจตุรัส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

088-3504942

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นางเรณู สว่างจิตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

083-7479142

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นางสุฑามาศ ศรีศักดิ์กุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

065-3246898

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นางสาวชวนพิศ เล็กสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

063-7462915

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นางสนม พัศนุวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

065-4387488

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ร้อยตำรวจตรีวิลาศ ขอสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

089-2829852

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายสอน อยู่ยัง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

084-8342250

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ดาบตำรวจอุดมอุดม ขวางรัมย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

081-0747784

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายอุทัย รัตนารักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

094-2745533

เลขานุการ

นางสาวรัตนาวดี ทองประโคน

เลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ