สมาชิกสภา

ประธานสภา

นายถนอม กอสูงเนิน

ประธานสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

รองประธานสภา

นายสมปอง อนุตรวิชา

รองประธานสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นายเฉลิม บูรณะโภคา

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นายนภดล ไกลจตุรัส

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นางเรณู สว่างจิตร

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นางสุฑามาศ ศรีศักดิ์กุล

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นางสาวชวนพิศ เล็กสูงเนิน

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นางสนม พัศนุวงศ์

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

ร้อยตำรวจตรีวิลาศ ขอสูงเนิน

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นายสอน อยู่ยัง

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นายอุดม ขวางรัมย์

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

สมาชิกสภา

นายอุทัย รัตนารักษ์

สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

เลขานุการ

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด

เลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ