สำนักปลัด

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นางสาวณัฏฐ์ชญาภา กลีบพุดซา

นางสาวณัฏฐ์ชญาภา กลีบพุดซา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายไมตรี ปึงสูงเนิน

นายไมตรี ปึงสูงเนิน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวณัฐภัสสร แก้วม่วงพะเนาว์

นางสาวณัฐภัสสร แก้วม่วงพะเนาว์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัตนาวดี ทองประโคน

นางสาวรัตนาวดี ทองประโคน

นิติกรชำนาญการ

นายนพดล บำรุงศิลป์

นายนพดล บำรุงศิลป์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นางสาวณิชาภา รังผึ้ง

นางสาวณิชาภา รังผึ้ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสุรเจตร เพยขุนทด

นายสุรเจตร เพยขุนทด

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นายพงศ์ศิริ พันธ์วิริยากุล

นายพงศ์ศิริ พันธ์วิริยากุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอนุพงศ์ บุญมี

นายอนุพงศ์ บุญมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ