สำนักปลัด

นายกิตตินันท์ รัตนัง

นายกิตตินันท์ รัตนัง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นางสาวณัฏฐ์ชญาภา กลีบพุดซา

นางสาวณัฏฐ์ชญาภา กลีบพุดซา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายไมตรี ปึงสูงเนิน

นายไมตรี ปึงสูงเนิน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวณัฐภัสสร แก้วม่วงพะเนาว์

นางสาวณัฐภัสสร แก้วม่วงพะเนาว์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด

นิติกรชำนาญการ

นางสาวณิชาภา รังผึ้ง

นางสาวณิชาภา รังผึ้ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสุรเจตร เพยขุนทด

นายสุรเจตร เพยขุนทด

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์กิ่ง

นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์กิ่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนพดล บำรุงศิลป์

นายนพดล บำรุงศิลป์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน