หมวดหมู่ ITA: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน