หมวดหมู่ ITA: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ