หมวดหมู่ ITA: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่