โครงสร้างการบริหาร

ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายสุรเดช เด่นวงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

09-85860708

รองปลัดเทศบาล

นางสาวปินชาภัทร เรืองฤทธิ์

รองปลัดเทศบาล

098-9924149

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวารินทร์ นาคสูงเนิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-0625288

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

081-9991108

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปัณณทัต นอขุนทด

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรพรรณ เพ็งเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

089-8296444

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายเมธี ชัยเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

082-2926539