โครงสร้างการบริหาร

นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ

นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ

ปลัดเทศบาล

นางสาวปินชาภัทร เรืองฤทธิ์

นางสาวปินชาภัทร เรืองฤทธิ์

รองปลัดเทศบาล

นายกิตตินันท์ รัตนัง

นายกิตตินันท์ รัตนัง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวารินทร์ นาคสูงเนิน

นางวารินทร์ นาคสูงเนิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์

นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวชิระ ปราณีตพลกรัง

นายวชิระ ปราณีตพลกรัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพรพรรณ เพ็งเจริญ

นางพรพรรณ เพ็งเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา