ระบบบริการประชาชน E-Service เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ระบบบริการประชาชน E-Service เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

  1.  แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  2.  แบบฟอร์มขอตัดแต่งกิ่งไม้ในที่หรือทางสาธารณะ
  3.  แบบฟอร์มขอรับน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
  4.  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าในที่หรือทางสาธารณะ
  5.  แบบฟอร์มขอถังขยะ