รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 วันที่ 17 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

22 ก.พ. 66