ประกาศ :
  • ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เริ่มชำระ (เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565) ผู้ที่ได้รับจดหมายแจ้งราคาประเมินแล้ว ให้นำหนังสือเข้ามาติดต่อชำระภาษี ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ห้องกองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-397162 ต่อ 20 ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯในพื้นที่ หรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลฯ โทร.044-397162 งานป้องกันฯ โทร.044-397236 ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือด ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย. 2565 และทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปฉีดพ่นหมอกควันบริเวณรอบบ้านของท่าน และถ้าการฉีดพ่นหมอกควันสร้างความเดือดร้อน หรือ ความรำคาญ ก็ขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการเชื่อมโยง โปรดเข้ามาดูอีกครั้งภายหลัง